quang cao trai

Giỏ hàng của bạn

Tổng số sản phẩm trong giỏ hàng
Có 0 sản phẩm
Tổng giá trị đơn hàng
0 VNĐ

Danh mục sản phẩm

Mạch nạp ROM Dòng EEPROM 24 25 / Mạch nạp ROM CH341A / Mạch nạp CH341 - G2H12

Miêu tả:

Mạch nạp ROM CH341A

Mạch nạp ROM CH341A


+ Thông tin sản phẩm:
  • Lập trình USB
  • Tình trạng: mới
  • Hỗ trợ 24EEPROM và 25 SPI Flash 8pin / chip 16pin
  • USB vào cổng TTL, có thể getroot trực tuyến
  • Với con chip CH341A
  • Công nhận 25 series con chip tự động
  • Và thủ tục hỗ trợ tải về STC loạt singlechip
  • Với đèn chỉ báo tình trạng 24/25
  • SPI pin để hỗ trợ việc mở rộng các tiện ích
  • Màu sắc được hiển thị như hình ảnh PLS Chú ý rằng do hiệu ứng ánh sáng, thiết lập độ sáng / contrass màn hình của vv, có thể có một số khác biệt nhỏ trong các tông màu của hình ảnh và các mặt hàng thực tế! Trọn gói bao gồm:
+ Hình ảnh sản phẩm:+ Download


- Driver CH341A: "Tại đây".

- Phần mềm CH341A: "Tại đây".

+ Các dòng chip hỗ trợ:

A25L512 A25L05P A25L10P A25L010 A25L020 
A25L20P A25L40P A25L040 A25L080 A25L80P 
A25L016 A25L16P A25L032

ATMEL 
AT25F512 AT25F512B AT25F512A AT25FS010 AT25F1024 
AT25F1024A AT25F2048 AT25DF021 AT25F4096 AT25FS040 
AT25DF041A AT26F004 AT26DF081A AT25DF161 AT26DF161 
AT26DF161A AT25DF321A AT26DF321 AT25DF321 AT25DF641

CHUNG 
25X005 25X05 25X20 25X40 25x10 
25x80 25X16 25X32 25X64 25X128 
25X256 25X512 25X1024 25X2048

EON 
EN25F05 EN25P05 EN25LF05 EN25F10 EN25LF10 
EN25D10 EN25P10 EN25F20 EN25D20 EN25LF20 
EN25F40 EN25D40 EN25LF40 EN25Q80 EN25D80 
EN25F80 EN25P80 EN25T80 EN25B16T EN25T16 
EN25B16 EN25D16 EN25F16 EN25Q16 EN25P32 
EN25Q32 EN25F32 EN25B32 EN25B32T EN25Q64 
EN25B64 EN25F64 EN25B64T EN25F128 EN25Q128

ES 
ES25P10 ES25P20 ES25M40A ES25M40 ES25P40 
ES25M80 ES25M80A ES25P80 ES25M16 ES25M16A 
ES25P16 ES25P32

ESMT 
F25L04UA F25L004A F25L08PA F25L008A F25L016A 
F25L16PA F25L32QA F25L32PA

GigaDevice 
GD25Q512 GD25Q10 GD25Q20 GD25F40 GD25D40 
GD25Q80 GD25D80 GD25T80 GD25F80 GD25Q16 
GD25Q32 GD25Q64 GD25Q128

KH 
KH25L8036D

MXIC 
MX25V512 MX25L512 MX25L1005 MX25L2005 MX25L8035 
MX25L4005A MX25V4035 MX25V4005 MX25V8005 MX25L8005 
MX25L1635D MX25L1605D MX25L1608D MX25L3235D MX25L3208D 
MX25L3237D MX25L3225D MX25L3205D MX25L3206E MX25L6405D 
MX25L6455E MX25L6408D MX25L6406E MX25L6445E MX25L12805D 
MX25L12845E        

NexFlash 
NX25P10 NX25P20 NX25P40 NX25P80 NX25P16 
NX25P32

NSHINE 
MS25X05 MS25X10 NS25X20 NS25X40 MS25X80 
MS25X16 MS25X32 MS25X64 MS25X128

PMC 
PM25LV512A PM25LV010A PM25LV020 PM25LV040 PM25LV080B 
PM25LV016B

SAIFUN 
SA25F005 SA25F010 SA25F020 SA25F040 SA25F080 
SA25F160 SA25F320

Spansion 
S25FL004A S25FL040A S25FL008A S25FL160 S25FL016A 
S25FL032A S25FL064A S25FL128P S25FL129P S25FL128A

SST 
SST25VF512A SST25VF512 SST25VF010 SST25VF010A SST25VF020A 
SST25VF020 SST25VF040B SST25VF040A SST25VF040 SST25VF080B 
SST25VF016B SST25VF032B SST25VF064C

ST 
M25P05A M25PE10 M25P10A M25P20 M25PE20 
M25PE40 M25P40 Các M25PE80 M25P80 M25PX80 
M25PX16 M25P16 M25PE16 M25P32 M25PE32 
M25PX32 M25PX64 M25P64 M25PE64 M25P128

Winbond 
W25X10 W25X10L W25P10 W25X10AL W25X10A 
W25P20 W25X20AL W25X20A W25X20 W25X20L 
W25X40A W25P40 W25Q40BV W25X40L W25X40 
W25X40AL W25Q80BV W25Q80V W25X80 W25P80 
W25X80A W25X80L W25X80AL W25P16 W25Q16BV 
W25Q16V W25X16 W25Q32BV W25Q32V W25X32 
W25P32 W25Q64BV W25X64 W25Q128BV 
=============== ====== 25 \ 26 gia đình của các thiết bị được hỗ trợ danh sách =====================

===================== 24 gia đình của các thiết bị được hỗ trợ danh sách ===================== 
ATMEL 
AT24C01B AT24C01 AT24C02 AT24C02A AT24C01A 
AT24C02B AT24C04B AT24C04 AT24C04A AT24C08A 
AT24C08B AT24C08 AT24C16 AT24C16A AT24C16B 
AT24C32B AT24C32A AT24C32 AT24C64 AT24C64A 
AT24C64B AT24C128A AT24C128B AT24C256B AT24C128 
AT24C256 AT24C512 AT24C256A AT24C512B AT24C512A 
AT24C1024 AT24C1024A AT24C1024B

Các CATALYST 
CAT24C01 CAT24WC01 CAT24WC02 CAT24C02 CAT24C04 
CAT24WC04 CAT24WC08 CAT24C08 CAT24WC16 CAT24C16 
CAT24WC32 CAT24C32 CAT24WC64 CAT24C64 CAT24WC128 
CAT24C128 CAT24WC256 CAT24C256 CAT24C512 CAT24WC512 
CAT24C1024 CAT24WC1024

CHUNG 
24C01 3V 24C01 5V 24C02 3V 24C02 5V 24C04 5V 
24C04 3V 24C08 3V 24C08 5V 24C16 5V 24C16 3V 
24C32 5V 24C32 3V 24C64 5V 24C64 3V 24C128 5V 
24C128 3V 24C256 5V 24C256 3V 24C512 5V 24C512 3V 
24C1024 3V 24C1024 5V 24C2048 5V 24C2048 3V 24C4096 5V 
24C4096 3V

Fairchild 
FM24C01L FM24C02L FM24C03L FM24C04L FM24C05L 
FM24C08L FM24C09L FM24C17L FM24C16L FM24C32L 
FM24C64L FM24C128L FM24C256L FM24C512L FM

HOLTEK 
HT24C01 HT24LC01 HT24C02 HT24LC02 HT24C04 
HT24LC04 HT24C08 HT24LC08 HT24C16 HT24LC16 
HT24LC32 HT24C32 HT24LC64 HT24C64 HT24C128 
HT24LC128 HT24C256 HT24LC256 HT24LC512 HT24C512 
HT24C1024 HT24LC1024

ISSI 
IS24C01 IS24C02 IS24C04 IS24C08 IS24C16 
IS24C32 IS24C64 IS24C128 IS24C256 IS24C512 
IS24C1024

Microchip 
MIC24LC014 MIC24AA01 MIC24AA014 MIC24LC01B MIC24LC02B 
MIC24AA02 MIC24C02C MIC24AA025 MIC24AA04 MIC24LC04B 
MIC24LC024 MIC24AA024 MIC24LC025 MIC24LC08B MIC24AA08 
MIC24LC16B MIC24AA16 MIC24LC32 MIC24AA32 MIC24LC64 
MIC24FC64 MIC24AA64 MIC24FC128 MIC24AA128 MIC24LC128 
MIC24AA256 MIC24LC256 MIC24FC256 MIC24AA512 MIC24LC512 
MIC24FC512 MIC24AA1024

NSC 
NSC24C02L NSC24C02 NSC24C64

Ramtron 
FM24CL04 FM24C04A FM24CL16 FM24C16A FM24CL64 
các FM24C64 FM24C256 FM24CL256 FM24C512

ROHM 
BR24L01 BR24C01 BR24L02 BR24C02 BR24L04 
BR24C04 BR24L08 BR24C08 BR24L16 BR24C16 
BR24L32 BR24C32 BR24C64 BR24L64

ST 
ST24C01 ST24C02 ST24C04 ST24C08 ST24C16 
ST24C32 ST24C64

XICOR 
X24C01 X24C02 X24C04 X24C08 X24C16