Danh mục sản phẩm

Tụ gốm

Sắp xếp theo:

Mua ngay

TỤ GỐM 1nF - 102 - 50 cái - D1H4

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH000263

3.500 VNĐ

Mua ngay

TỤ GỐM 33P - 50 cái - D1H2

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH000262

3.500 VNĐ

Mua ngay

TỤ GỐM 2.2nF - 222 - 50 cái - D1H8

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH000264

3.500 VNĐ

Mua ngay

TỤ GỐM 3.3nF - 332 - 50 cái - D1H10

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH000265

3.500 VNĐ

Mua ngay

TỤ GỐM 4.7nF - 472 - 50 cái - D1H12

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH000266

3.500 VNĐ

Mua ngay

TỤ GỐM 10nF - 103 - 50 cái - D1H5

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH000267

3.500 VNĐ

Mua ngay

TỤ GỐM 10P - 50 cái - D1H1

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH000268

3.500 VNĐ

Mua ngay

TỤ GỐM 22nF - 223 - 50 cái - D1H8

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH000269

3.500 VNĐ

Mua ngay

TỤ GỐM 33nF - 333 - 50 cái - D1H10

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH000271

3.500 VNĐ

Mua ngay

TỤ GỐM 22P - 50 cái - D1H2

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH000270

3.500 VNĐ

Mua ngay

TỤ GỐM 47nF - 473 - 50 cái - D1H12

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH000272

3.500 VNĐ

Mua ngay

TỤ GỐM 47P - 50 cái - D1H3

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH000273

3.500 VNĐ

Mua ngay

TỤ GỐM 100nF - 104 - 50 cái - D1H5

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH000274

3.500 VNĐ

Mua ngay

TỤ GỐM 100P - 101 - 50 cái - D1H4

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH000275

3.500 VNĐ

Mua ngay

TỤ GỐM 330nF - 334 - 50 cái - B1H11

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH000278

3.500 VNĐ

Mua ngay

TỤ GỐM 220P - 221 - 50 cái - D1H7

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH000277

3.500 VNĐ

Mua ngay

TỤ GỐM 470P 471 - 50 cái - D1H11

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH000281

3.500 VNĐ

Mua ngay

TỤ GỐM 330P 331 - 50 cái - D1H9

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH000279

3.500 VNĐ

Mua ngay

TỤ GỐM 68pF - 680 - 50 cái - D1H3

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH002119

3.500 VNĐ

Mua ngay

TỤ GỐM 15pF - 150 - 50 cái - D1H1

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH002118

3.500 VNĐ

Mua ngay

TỤ GỐM 0.15nF - 151 - 50 cái - D1H6

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH002120

3.500 VNĐ

Mua ngay

TỤ GỐM 1.5nF - 152pF - 50 cái - D1H6

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH002121

3.500 VNĐ

Mua ngay

TỤ GỐM 15nF - 153pF - 50 cái - D1H7

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH002122

3.500 VNĐ

Mua ngay

TỤ GỐM 0.68nF - 681pF - 50 cái - D1H13

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH002123

3.500 VNĐ

Mua ngay

TỤ GỐM 68nF - 683pF - 50 cái - D1H14

+ Bảng giá trị: CÁC TRỊ SỐ TỤ ĐiỆN (Tích chọn vào giá gị sẽ linh tới sản phẩm) TỤ GỐM 10P TỤ GỐM 102 TỤ GỐM 224 TỤ GỐM 472 TỤ GỐM 22P TỤ…

Mã: HH002125

3.500 VNĐ

Mua ngay

TỤ GỐM 6.8nF - 682pF - 50 cái - D1H13

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH002124

3.500 VNĐ

0985.246.260