Danh mục sản phẩm

Tụ hóa

Sắp xếp theo:

Mua ngay

Tụ Hóa 2200uF-16V / Tụ Hóa 16V2200uF / Tụ 2200uF 16V -…

Tụ Hóa 2200uF-16V + Bảng giá trị: ​ CÁC TRỊ SỐ TỤ ĐiỆN (Tích chọn vào giá gị sẽ linh tới sản phẩm) Tụ 47uF 16V Tụ 4700uF 16V Tụ 3.3uF 50V Tụ 100uF 50V…

Mã: HH000254

1.800 VNĐ

Mua ngay

Tụ Hóa 470uF-16V / Tụ Hóa 16V 470uF / Tụ 470uF 16V…

- Tụ điện phân cực : là loại tụ điện có hai đầu (-) và (+) rõ ràng, không thể mắc ngược đầu trong mạng điện DC. Chúng thường là tụ hóa học và tụ…

Mã: HH000606

500 VNĐ

Mua ngay

Tụ Hóa 1000uF-16V / Tụ Hóa 16V 1000uF / Tụ 1000uF 16V…

Tụ Hóa 1000uF-16V + Bảng giá trị: ​ CÁC TRỊ SỐ TỤ ĐiỆN (Tích chọn vào giá gị sẽ linh tới sản phẩm) Tụ 47uF 16V Tụ 4700uF 16V Tụ 3.3uF 50V Tụ 100uF 50V…

Mã: HH000609

1.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ Hóa 4700uF-16V / Tụ Hóa 16V 4700uF / Tụ 4700uF 16V…

Tụ Hóa 4700uF-16V + Bảng giá trị: ​ CÁC TRỊ SỐ TỤ ĐiỆN (Tích chọn vào giá gị sẽ linh tới sản phẩm) Tụ 47uF 16V Tụ 4700uF 16V Tụ 3.3uF 50V Tụ 100uF 50V…

Mã: HH000610

3.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ Hóa 47uF-50V / Tụ Hóa 50V 47uF / Tụ 47uF 50V…

Tụ Hóa 47uF-50V + Bảng giá trị: ​ CÁC TRỊ SỐ TỤ ĐiỆN (Tích chọn vào giá gị sẽ linh tới sản phẩm) Tụ 47uF 16V Tụ 4700uF 16V Tụ 3.3uF 50V Tụ 100uF 50V…

Mã: HH000608

400 VNĐ

Mua ngay

Tụ Hóa 33uF-50V / Tụ Hóa 50V 33uF / Tụ 33uF 50V…

Tụ Hóa 33uF-50V + Bảng giá trị: ​ CÁC TRỊ SỐ TỤ ĐiỆN (Tích chọn vào giá gị sẽ linh tới sản phẩm) Tụ 47uF 16V Tụ 4700uF 16V Tụ 3.3uF 50V Tụ 100uF 50V…

Mã: HH000612

300 VNĐ

Mua ngay

Tụ Hóa 2200uF-50V / Tụ Hóa 50V 2200uF / Tụ 2200uF 50V…

Tụ Hóa 2200uF-50V + Bảng giá trị: ​ CÁC TRỊ SỐ TỤ ĐiỆN (Tích chọn vào giá gị sẽ linh tới sản phẩm) Tụ 47uF 16V Tụ 4700uF 16V Tụ 3.3uF 50V Tụ 100uF 50V…

Mã: HH000611

5.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ Hóa 220uF-50V / Tụ Hóa 50V 220uF / Tụ 220uF 50V…

Tụ Hóa 220uF-50V + Bảng giá trị: ​ CÁC TRỊ SỐ TỤ ĐiỆN (Tích chọn vào giá gị sẽ linh tới sản phẩm) Tụ 47uF 16V Tụ 4700uF 16V Tụ 3.3uF 50V Tụ 100uF 50V…

Mã: HH000615

900 VNĐ

Mua ngay

Tụ Hóa 3.3uF-50V / Tụ Hóa 50V 3.3uF / Tụ 3.3uF 50V…

Tụ Hóa 3.3uF-50V + Bảng giá trị: ​ CÁC TRỊ SỐ TỤ ĐiỆN (Tích chọn vào giá gị sẽ linh tới sản phẩm) Tụ 47uF 16V Tụ 4700uF 16V Tụ 3.3uF 50V Tụ 100uF 50V…

Mã: HH000613

300 VNĐ

Mua ngay

Tụ Hóa 4.7uF-50V / Tụ Hóa 50V 4.7uF / Tụ 4.7uF 50V…

Tụ Hóa 4.7uF-50V + Bảng giá trị: ​ CÁC TRỊ SỐ TỤ ĐiỆN (Tích chọn vào giá gị sẽ linh tới sản phẩm) Tụ 47uF 16V Tụ 4700uF 16V Tụ 3.3uF 50V Tụ 100uF 50V…

Mã: HH000614

300 VNĐ

Mua ngay

Tụ Hóa 100uF-50V / Tụ Hóa 50V 100uF / Tụ 100uF 50V…

Tụ Hóa 100uF-50V + Bảng giá trị: ​ CÁC TRỊ SỐ TỤ ĐiỆN (Tích chọn vào giá gị sẽ linh tới sản phẩm) Tụ 47uF 16V Tụ 4700uF 16V Tụ 3.3uF 50V Tụ 100uF 50V…

Mã: HH000616

500 VNĐ

Mua ngay

Tụ Hóa 10uF-50V / Tụ Hóa 50V 10uF / Tụ 10uF 50V…

Tụ Hóa 10uF-50V + Bảng giá trị: ​ CÁC TRỊ SỐ TỤ ĐiỆN (Tích chọn vào giá gị sẽ linh tới sản phẩm) Tụ 47uF 16V Tụ 4700uF 16V Tụ 3.3uF 50V Tụ 100uF 50V…

Mã: HH000617

300 VNĐ

Mua ngay

Tụ Hóa 0.22uF-50V / Tụ Hóa 50V 0.22uF / Tụ 0.22uF 50V…

Tụ Hóa 0.22uF-50V + Bảng giá trị: ​ CÁC TRỊ SỐ TỤ ĐiỆN (Tích chọn vào giá gị sẽ linh tới sản phẩm) Tụ 47uF 16V Tụ 4700uF 16V Tụ 3.3uF 50V Tụ 100uF 50V…

Mã: HH000618

400 VNĐ

Mua ngay

Tụ Hóa 100uF-16V / Tụ Hóa 16V 100uF / Tụ 100uF 16V…

Tụ Hóa 100uF-16V + Bảng giá trị: ​ CÁC TRỊ SỐ TỤ ĐiỆN (Tích chọn vào giá gị sẽ linh tới sản phẩm) Tụ 47uF 16V Tụ 4700uF 16V Tụ 3.3uF 50V Tụ 100uF 50V…

Mã: HH000619

300 VNĐ

Mua ngay

Tụ Hóa 330uF-50V / Tụ Hóa 50V 330uF / Tụ 330uF 50V…

Tụ Hóa 330uF-50V + Bảng giá trị: ​ CÁC TRỊ SỐ TỤ ĐiỆN (Tích chọn vào giá gị sẽ linh tới sản phẩm) Tụ 47uF 16V Tụ 4700uF 16V Tụ 3.3uF 50V Tụ 100uF 50V…

Mã: HH000621

1.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ Hóa 220uF-16V / Tụ Hóa 16V 220uF / Tụ 220uF 16V…

Tụ Hóa 220uF-16V + Bảng giá trị: ​ CÁC TRỊ SỐ TỤ ĐiỆN (Tích chọn vào giá gị sẽ linh tới sản phẩm) Tụ 47uF 16V Tụ 4700uF 16V Tụ 3.3uF 50V Tụ 100uF 50V…

Mã: HH000620

300 VNĐ

Mua ngay

Tụ Hóa 22uF-50V / Tụ Hóa 50V 22uF / Tụ 22uF 50V…

Tụ Hóa 22uF-50V + Bảng giá trị: ​ CÁC TRỊ SỐ TỤ ĐiỆN (Tích chọn vào giá gị sẽ linh tới sản phẩm) Tụ 47uF 16V Tụ 4700uF 16V Tụ 3.3uF 50V Tụ 100uF 50V…

Mã: HH000622

300 VNĐ

Mua ngay

Tụ Hóa 0.33uF-50V / Tụ Hóa 50V 0.33uF / Tụ 0.33uF 50V…

Tụ Hóa 0.33uF-50V + Bảng giá trị: ​ CÁC TRỊ SỐ TỤ ĐiỆN (Tích chọn vào giá gị sẽ linh tới sản phẩm) Tụ 47uF 16V Tụ 4700uF 16V Tụ 3.3uF 50V Tụ 100uF 50V…

Mã: HH000623

400 VNĐ

Mua ngay

Tụ Hóa 0.47uF-50V / Tụ Hóa 50V 0.47uF / Tụ 0.47uF 50V…

Tụ Hóa 0.47uF-50V

Mã: HH000624

400 VNĐ

Mua ngay

Tụ Hóa 330uF-16V / Tụ Hóa 16V 330uF / Tụ 330uF 16V…

Tụ Hóa 330uF-16V + Bảng giá trị: ​ CÁC TRỊ SỐ TỤ ĐiỆN (Tích chọn vào giá gị sẽ linh tới sản phẩm) Tụ 47uF 16V Tụ 4700uF 16V Tụ 3.3uF 50V Tụ 100uF 50V…

Mã: HH000625

300 VNĐ

Mua ngay

Tụ Hóa 0.1uF-50V / Tụ Hóa 50V 0.1uF / Tụ 0.1uF 50V…

Tụ Hóa 0.1uF-50V + Bảng giá trị: ​ CÁC TRỊ SỐ TỤ ĐiỆN (Tích chọn vào giá gị sẽ linh tới sản phẩm) Tụ 47uF 16V Tụ 4700uF 16V Tụ 3.3uF 50V Tụ 100uF 50V…

Mã: HH000626

300 VNĐ

Mua ngay

Tụ Hóa 220uF-450V / Tụ Hóa 450V 220uF / Tụ 220uF 450V…

Tụ Hóa 220uF-450V + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH000929

14.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ Hóa 4700uF-50V / Tụ Hóa 50V 4700uF / Tụ 4700uF 50V…

Tụ Hóa 4700uF-50V

Mã: HH001122

9.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ Hóa 2200uF-25V / Tụ Hóa 25V 2200uF / Tụ 2200uF 25V…

Tụ Hóa 2200uF-25V + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001156

2.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ Hóa 330uF-250V / Tụ Hóa 250V 330uF / Tụ 330uF 250V…

Tụ Hóa 330uF-250V + Thông số kỹ thuật: + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001320

6.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ Hóa 470uF-250V / Tụ Hóa 250V 470uF / Tụ 470uF 250V…

Tụ Hóa 470uF-250V + Thông số kỹ thuật: + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001319

10.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ Hóa 1000uF-500V/(hàng cũ) - A7H16

Tụ Hóa 500V 1000uF + Thông số kỹ thuật: + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001322

Liên hệ

Mua ngay

Tụ Hóa 1000uF-50V / Tụ Hóa 50V 1000uF / Tụ 1000uF 50V…

Tụ Hóa 1000uF-50V + Bảng giá trị: ​ CÁC TRỊ SỐ TỤ ĐiỆN (Tích chọn vào giá gị sẽ linh tới sản phẩm) Tụ 47uF 16V Tụ 4700uF 16V Tụ 3.3uF 50V Tụ 100uF 50V…

Mã: HH001371

2.500 VNĐ

Mua ngay

Tụ Hóa 2.2uF-50V / Tụ Hóa 50V 2.2uF / Tụ 2.2uF 50V…

Tụ Hóa 2.2uF-50V + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001373

400 VNĐ

Mua ngay

Tụ Hóa 1uF-50V / Tụ Hóa 50V 1uF / Tụ 1uF 50V…

Tụ Hóa 1uF-50V + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001372

400 VNĐ

Mua ngay

Tụ Hóa 470uF-50V / Tụ Hóa 50V 470uF / Tụ 470uF 50V…

Tụ Hóa 470uF-50V + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001374

1.300 VNĐ

Mua ngay

Tụ Hóa 10000uF-63V / Tụ Hóa 63V 10000uF / Tụ 10000uF 63V…

Tụ Hóa 10000uF-63V

Mã: HH001463

21.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ Hóa 3300uF-50V / Tụ Hóa 50V 3300uF / Tụ 3300uF 50V…

Tụ Hóa 3300uF-50V + Thông số kỹ thuật - Đường kính của tụ 3300uF/50F: Ø18mm. - Giá trị điện dung: 3300uF. - Điện áp chịu đựng tối đa: 50V. - Kích thức của tụ. +…

Mã: HH001563

6.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ Hóa 2200uF-35V / Tụ Hóa 35V 2200uF / Tụ 2200uF 35V…

Tụ Hóa 2200uF-35V + Thông số kỹ thuật: - Giá trị điện dung: 2200uF. - Điện áp làm làm việc tối đa:35V. - Đường kính của tụ:ø16mm. + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001575

3.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ Hóa 3300uF-25V / Tụ Hóa 25V 3300uF / Tụ 3300uF 25V…

Tụ Hóa 3300uF-25V + Thông số kỹ thuật: - Giá trị điện dung: 3300uF. - Điện áp làm việc tối đa: 25V. - Đường kính của tụ: ø16mm. + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001576

3.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ Hóa 3300uF-16V / Tụ Hóa 16V 3300uF / Tụ 3300uF 16V…

Tụ Hóa 3300uF-16V + Thông số kỹ thuật: - Giá trị điện dung: 3300uF. - Điện áp làm việc tối đa: 16V. - Đường kính của tụ:ø13mm + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001577

2.500 VNĐ

Mua ngay

Tụ Hóa 4700uF-25V / Tụ Hóa 25V 4700uF / Tụ 4700uF 25V…

Tụ Hóa 4700uF-25V + Thông số kỹ thuật: - Giá trị điện dụng: 4700uF. - Điện áp làm việc tối đa: 25V - Đường kính của tụ: ø16mm. + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001578

4.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ Hóa 10000uF-80V / Tụ Hóa 80V 10000uF / Tụ 10000uF 80V…

Tụ Hóa 10000uF-80V

Mã: HH001600

36.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ Hóa 10uF-250V / Tụ Hóa 250V 10uF / Tụ 10uF 250V…

Tụ Hóa 10uF-250V + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001623

1.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ hóa 22000uF - 63V / Tụ Hóa 63V 22000uF / Tụ…

Tụ hóa 22000uF - 63V + Thông số kỹ thuật: ► L=42mm. ► D=35mm. + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001727

48.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ Hóa 470uF-450V / Tụ 450V 470uF / Tụ 470uF 450V -…

Tụ Hóa 470uF-450V + Thông số kỹ thuật: + Hình ảnh sản phẩm: + Download datasheet

Mã: HH001731

21.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ Hóa 100uF-250V / Tụ Hóa 250V 100uF / Tụ 100uF 250V…

Tụ Hóa 100uF-250V

Mã: HH001763

6.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ Hóa 1000uF-25V / Tụ Hóa 25V 1000uF / Tụ Hóa 1000uF…

Tụ Hóa 1000uF-25V + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001779

1.500 VNĐ

Mua ngay

Tụ Hóa 220uF-25V / Tụ Hóa 25V 220uF / Tụ 220uF 25V…

Tụ Hóa 220uF-25V + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001845

400 VNĐ

Mua ngay

Tụ Hóa 330uF-25V / Tụ Hóa 25V 330uF / Tụ Hóa 330uF…

Tụ Hóa 330uF-25V + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001846

500 VNĐ

Mua ngay

Tụ Hóa 330uF-35V / Tụ Hóa 35V 330uF / Tụ Hóa 330uF…

Tụ Hóa 330uF-35V + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001849

900 VNĐ

0985.246.260